Kategoriat

Tuotemerkit

Huhtikuun Tarjoukset

Kaikki tarjoukset

Facebook

1.  Rekisterinpitäjä

Ultima Thule Finland Oy (y-tunnus: 2340317-9)
Kukasjärventie 195
99600 Sodankylä

Puhelin: +358 44 200 68 68

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Veli-Matti Setälä
Ultima Thule Finland Oy
Kukasjärventie 195
99600 Sodankylä
Puhelin: +358 44 200 68 68
Sähköposti: info@ultimathule.fi

3.  Rekisterin nimi

Ultima Thule Finland Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja Ultima Thule Finlandin palveluiden käyttämisestä. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:

Perustiedot, kuten

     -nimi
     -yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
     -sukupuoli
     -kieli
     -lasten määrä ja syntymäajat
     -tiedot koskien rekisteröidyn ammattia tai asemaa työyhteisössä

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  • -rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
  • -tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
  • -asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, kuten reklamaatiot ja niiden -perusteella suoritetut toimenpiteet, palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden taltiot
  • -mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot
  • -perintään liittyvät tiedot
  • -rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tai saadut tiedot
  • -suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
  • -rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
  • -rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
  • -rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7.  Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

8.  Rekisterin suojaus

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat, rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9.  Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.